SMTP


# SMTP

以 QQ 邮箱为例。

  • SMTP_USER: 12345678@qq.com
  • SMTP_PASS: 提供的 SMTP 密码
  • SMTP_HOST: smtp.qq.com
  • SMTP_PORT: 465/587 (请参照邮件服务商说明)
  • SMTP_SECURE: 是否使用加密 TLS 连接(请参照邮件服务商说明)
  • SMTP_FROM: 发送签名(提示:若不清楚请填写邮件地址,填错会导致邮件无法发送)